Novice - Zakonodaja

novica

Sprejet predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju

Objavljeno dne 03.02.2006

Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nepremičninskem posredovanju.

Cilj predloga zakona in osrednje načelo je utrditev siceršnjih sistemskih ciljev zakona kot instrumenta varstva potrošnikov, zaščite javnega interesa in skrbi za nadaljnji razvoj nepremičninske stroke. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona v delu, ki se v največji meri nanašajo na določbe, ki prinašajo večjo zaščito potrošnika s predpisanimi podrobnejšimi določili, ki jih mora vsebovati pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, preverjanja stanja nepremičnine, natančneje so razdelani razlogi za trajni oziroma začasni odvzem licence nepremičninskemu posredniku, dalje je predpisana pristojnost izvajanja strokovnih izpitov in dopolnilnega usposabljanja. Dopolnjene so tudi kazenske določbe zakona, ki bodo prispevale k odpravi in sankcioniranju ugotovljenih kršitev na trgu nepremičnin, ki jih do sedaj na podlagi določb zakona ni bilo mogoče sankcionirati.

S predlaganimi spremembami pravil in določb vezanih na varno in skrbno poslovanje želi predlog spremembe zakona okrepiti varnost, saj so se v praksi dogajale tudi nepravilnosti in zlorabe. Tako so določene obveznosti nepremičninskega posrednika investitorju, podrobneje so določeni razlogi za trajni oziroma začasni odvzem licence, podrobneje je določena vsebina pogodbe o posredovanju in predpisana je manjkajoča zakonska podlaga za izdajo izkaznice nepremičninskega posrednika.

Zato je v spremembah zakona:

 • podrobneje predpisano, kako se razdeli plačilo za posredovanje;
 • določitev, da mora investitor, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ter gradi lastne nepremičnine namenjene nadaljnji prodaji na trgu, zagotoviti, da prodajajo pri njem oziroma zanj osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljaje poslov posredovanja po tem zakonu;
 • razširjen pogoj nekaznovanosti tudi za druga kazniva dejanja na pravnomočno zaporno kazen najmanj dveh let;
 • podrobneje določen razlog za trajni oziroma začasni odvzem licence nepremičninskemu posredniku;
 • določen čas trajanja pogodbe o posredovanju za največ devet mesecev;
 • nadomestitev izbrisa posameznika, ki mu je bila odvzeta licenca, iz imenika nepremičninskih posrednikov, zgolj z zaznambo;
 •  podrobneje določena vsebina podatkov in vrste poslov, ki jo mora vsebovati pogodba o posredovanju;
 • podrobneje določena vsebina oglaševanja;
 • predpisana manjkajoča zakonska podlago za izdajo izkaznice nepremičninskega posrednika, s katerim se mora nepremičninski posrednik izkazati pri stiku s stranko in je bila do sedaj predpisan v podzakonskem aktu;
 • določen namen in obseg javno objavljenih podatkov imenika nepremičninskih posrednikov.

Zakon o nepremičninskem posredovanju je bil sprejet v letu 2003 z namenom zaščite varstva potrošnikov, zaščite javnega interesa in skrbi za nadaljnji razvoj nepremičninske stroke. Varstvo potrošnikov udejanja predvsem delo nepremičninskega posrednika, ki ima pridobljeno licenco Ministrstva za okolje in prostor za opravljanje poslov posredovanja in je vpisan v javno dostopen imenik nepremičninskih posrednikov pri ministrstvu, kar je tudi odraz skrbi za nadaljnji razvoj stroke. Zakon je dvignil vstopni prag za opravljanje storitev oziroma poslov posredovanja v prometu z nepremičninami tako nepremičninskim družbam kot posrednikom.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
 • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog