Upravne takse

Namen

Upravne takse je treba plačevati za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih. Zavezanec za plačilo upravne takse je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi.

Način plačevanja

Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali gotovini. V gotovini se plačujejo takse:
1. če mora taksni zavezanec plačati takso nad določenim zneskom,
2. če je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v gotovini, ne glede na znesek ali
3. če plačuje takso taksni zavezanec v tujini.

Takse, ki se plačujejo v gotovini, se plačujejo v tolarjih, razen v primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva spis ali dejanje, za katerega se plača taksa. V tem primeru se taksa plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu zavezancu vročajo spisi.

Čas plačila upravne takse

Brez plačane upravne takse, bodo upravni organi zavrnili vlogo kot nepopolno. Zato je plačilo upravne takse nujen predpogoj za pridobitev dovoljenj, odločb … Obveznost plačila upravne takse nastane praviloma:
1. za vloge - takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu;
2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge spise - takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;
3. za upravna dejanja - takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo.

Oprostitev plačila upravne takse

Takse ne plačujejo:
1. država in državni organi,
2. samoupravne lokalne skupnosti in njihovi organi,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih zadevah, pod pogojem vzajemnosti,
4. taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah (samo v določenih primerih)

Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo:

  • prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, 
  • prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter 
  • prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.

Status upravičenca za oprostitev plačila upravne takse dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo. Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nadomestilaza invalidnost, izpolnjujejo pa vsa predpisana merila za takšne prejemke. Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevana merila.

Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:

1. podjetja in druge organizacije ter posamezniki - pri izvrševanju javnih pooblastil;
2. dobrodelne in organizacije za samopomoč - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih dejavnosti oziroma namena zaradi katerega so ustanovljene;
3. društva in ustanove, ustanovljeni v skladu z veljavno zakonodajo - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih dejavnosti oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v javnem interesu;
4. invalidske organizacije - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihove registrirane dejavnosti oziroma namena, za katerega so ustanovljene;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravstvenem spričevalu, da smejo voziti le prirejeno vozilo - v postopku za pripustitev k vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja;
6. brezposelne osebe - v postopku uveljavljanja pravic iz naslova obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti;
7. učenci osnovnih šol, vajenci in dijaki v srednjem izobraževanju ter študentje - za spise in dejanja v zvezi s šolanjem;
8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah - v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic;
9. tujci, za spise in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega prebivanja iz humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča;
11. javni socialno varstveni zavodi in pravne ter fizične osebe, ki na podlagi koncesije v skladu s predpisi socialnega varstva opravljajo socialno varstveno dejavnost - v zvezi z opravljanjem te dejavnosti.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog