Organiziranost upravnih enot

Uprava je po Sloveniji razdeljena na 58 upravnih enot. Te so organizirane po teritorialnem principu, kot splošne upravne enote, tako da pokrivajo vsa področja. So upravni organi, ki odločajo o upravnih stvareh na I. stopnji. Posamezna UE je razdeljena na notranje organizacijske enote, ki niso upravni organi. UE vodi načelnik, ki ga imenuje vlada na predlog ministra za notranje zadeve. Načelnik vodi UE in jo predstavlja navzven, prav tako pa določi organizacijsko strukturo upravne enote. Vsaka UE ima tako organizacijsko enoto za splošne zadeve in enoto za prostorsko urejanje, medtem ko imajo večje UE enoto za vsako ministrstvo posebej. Vodje teh enot imenuje vlada na predlog ustreznega ministra (npr. vodjo OE za prostorsko urejanje predlaga minister za okolje in prostor). Načelnik UE je odgovoren vladi, medtem ko ministrstva nadzorujejo vsako svoje področje dela. Poleg tega dajejo ministrstva obvezne usmeritve za delo UE.

Upravna enota opravlja upravne naloge in pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena posamezna ministrstva. Upravna enota opravlja tudi vse druge z zakonom določene upravne naloge oblastnega značaja iz pristojnosti nekdanjih občin, naloge s področja obrambnih priprav in organizacijske, strokovne ter druge naloge, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam oziroma so pomembne za delovanje upravne enote, ravno tako pa še naloge s področja drugih državnih organov in lokalnih skupnosti.

Oddelki v upravnih enotah torej niso povsod enaki, pač pa je to odvisno od velikosti upravne enote in pomembnosti posameznih področij za ozemlje, ki ga upravna enota pokriva. Tako ima lahko upravna enota npr. oddelek za upravne notranje zadeve, oddelek za okolje, prostor, promet in zveze, oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve ter oddelek za gospodarske dejavnosti, ipd. Oddelki se delijo naprej na referate.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog