Dovoljenja, ki jih izdajajo upravne enote

Upravne enote izdajajo naslednja dovoljenja in potrdila:

 • Vloga za izdajo lokacijskega dovoljenja;
 • Vloga za podaljšanje veljavnosti lokacijskega dovoljenja;
 • Vloga za spremembo lokacijskega dovoljenja;
 • Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novih objektov, prizidava, ali nadzidava objekta ali za rekonstrukcijo objekta, s katero se spreminjajo konstrukcijski elementi ali izvajajo druga dela, ki lahko vplivajo na varnost objekta ali na okolje, ali gre za izvedbo del, s katerimi se menjajo pogoji, ob katerih je na podlagi gradbenega dovoljenja zgrajen objekt, ki se rekonstruira;
 • Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za odstranitev oziroma rušenje objekta;
 • Vloga za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo vloga za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja ali enotnega dovoljenja za gradnjo;
 • Vloga za izdajo odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja ali enotnega dovoljenja za gradnjo zaradi spremenjene projektne dokumentacije;
 • Vloga za izdajo odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja ali enotnega dovoljenja za gradnjo zaradi spremembe podatkov o investitorju;
 • Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo objekta zgrajenega na podlagi gradbenega dovoljenja, s katero se ne spreminja njegov namen ali velikost;
 • Vloga za tehnični pregled zgrajenega objekta vloga za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte zgrajene med 1967 letom in 27.11.1984;
 • Vloga za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte zgrajene pred letom 1967;
 • Vloga za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del vzdrževalna dela in adaptacije;
 • Vloga za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del postavitev pomožnega objekta;
 • Vloga za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del za postavitev začasnih objektov in naprav namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno;
 • Vloga za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del postavitev spominske plošče, nagrobnih ali drugih obeležij;
 • Vloga za spremembo odločbe o dovolitvi priglašenih del;
 • Vloga za določitev funkcionalnega zemljišča;
 • Zahteva za izdajo odločbe, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti gospodarske družbe;
 • Zahteva za izdajo odločbe, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti samostojnega podjetnika;
 • Vloga za izdajo potrdila o medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč;
 • Vloga za izdajo potrdila po 3. Odstavku 20. Člena zakona o kmetijskih zemljiščih;
 • Vloga za izdajo odločbe o preveritvi izpolnjevanja pogojev zaščitene kmetije vloga za pridobitev statusa kmeta;
 • Vloga za izdajo potrdila o opravljanju kmetijske dejavnosti;
 • Vloga za odobritev pravnega posla po 19. In 20. Členu zakona o kmetijskih zemljiščih;
 • Potrdilo o zaščiteni kmetiji potrdilo o priznanju statusa kmeta;
 • Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča/gozda/kmetije
 • Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča/gozda/kmetije;
 • Izjava o izvedbi pravnega posla;
 • Zahteva za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja;
 • Zahteva za priznanje pravice do veteranskega dodatka;
 • Zahteva za priznanje statusa;
 • Zahteva za priznanje pravice do invalidskega dodatka;
 • Zahteva za priznanje pravice družinskih članov vojnega invalida;
 • Zahteva za priznanje pravice do pogrebnine in prevoznih stroškov po vojnem veteranu;
 • Zahteva za hrambo statuta sindikata;
 • Zahteva za vpis v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice vojnega veterana.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog