Vprašanja - ObčineProblem javne poti in lokalnega vodovoda?

VPRAŠANJE:

Pot, ki smo jo trije lastniki parcel in stanovanjskih hiš, uporabljali kot edini dostop do svojih posesti, pred nami pa že naši predniki (več kot 100 let), je okarakterizirana kot javna pot, vendar ni vpisana v zemljiško knjigo. Na njenem skrajnem koncu je odcep do dveh hiš (tudi moje) in do zemljišč enega posestva. Leta 2004 so Skladi KZG RS prodali gozd, preko katerega potekata obstoječa, javna cesta in dostop do naših parcel, sosedu, ki nam sedaj zapira dostop do naših posesti. Dostop do naših posesti smo uredili s tožbo, sosed pa še kar naprej nagaja. Problemi so se dejansko začeli, ko je občina leta 2005 brez prostorskega plana spremenila potek javne poti na željo lastnika parcele, ker mu je javna pot parcelo sekala. Še isto leto je na parceli stal dvojček, cesta pa sedaj poteka ob tej parceli. Isto leto je sosed, ki nam nagaja in s katerim smo dotedaj uporabljali skupni del obstoječe, javne poti do našega odcepa, začel od spremenjenega odseka javne poti naprej delati novo pot skozi gozd. Posekal je gozd, navozil gramoz in začel preusmerjati promet na novo pot, ki poteka vzporedno z obstoječo, javno potjo. Decembra leta 2005 sem se oglasila na občini, da bi izvedela, po kateri poti naj vozim. Skupno smo si stanje ogledali na terenu in ugotovili so, da gre za nezakonit poseg in podali prijavo. Odgovorne službe pa so se slabo odzivale in nekatere sploh niso preverjale stanja na terenu. Po večkratnih ustnih in pismenih prošnjah smo dobili odgovor, v katerem se niso sklicevali na noben zakon ali prostorski akt temveč le, da ima sosed za poseg vsa potrebna dovoljenja. Preverili smo, da ima soglasje ostalih lastnikov gozdov in lokacijsko informacijo, kar pa po veljavni zakonodaji ni dovolj za takšen poseg. V letu 2006 je občina vzdrževala oba odseka ceste, staro, obstoječo javno pot in novo nastalo pot. Letos pa je občina opustila vzdrževanje stare, obstoječe javne poti in vzdržuje samo še novo pot, katere investitor je sosed. Občani za novo nastalo pot nimamo uporabnega dovoljenja. Težava pa je tudi v tem, ker je sosed na koncu nove poti, postavil ovire in sicer na odcepu te proti našim posestim tako, da bi bil dostop možen le z večjim oklepnim vozilom. Stara obstoječa javna pot pa zaradi zaraslosti gozda in nevzdrževanja cestišča, kakor tudi postavljanja ovir soseda, postaja težko dostopna, predvsem za urgentna in dostavna vozila (preozek prehod zaradi sosedovih bal sena). Občina je bila že večkrat opozorjena na problem, vendar ne stori ničesar, dogaja se prav nasprotno, saj letos vzdržuje le še novo pot, po kateri lahko dostopa le sosed do svoje posesti. Ker živim v tujini in lokalne oblasti, za katere sem menila, da so pristojne za opisano problematiko, ne obravnavajo enako vseh občanov, temveč pristransko, se obračam za nasvet, kako naj postopam naprej. Na občini in v regiji sem brez uspeha kontaktirala že vse meni znane institucije. Zanima me predvsem na katere višje pristojne instance, inšpektorate, ministrstva se lahko pritožim v primeru, ko občina noče rešiti problema in s svojim nezakonitim početjem celo škoduje občanom. Ravnanje občine se mi zdi zelo pristransko predvsem pa nestrokovno, saj menim, da bi za vse te posege morala prej izdelati prostorske plane, pridobiti dovoljenja in o spremembah obvestiti občane, tako pa nezakonite posege vsiljuje in pričakuje, da s tem nastale probleme prizadeti občani sami rešujemo. Drugo vprašanje pa zadeva upravljanje lokalnega vodovoda, na katerega je priključenih 27 hiš. Pri tem prihaja do nepravilnosti, nezakonitega poslovanja in pobiranja denarja, nismo registrirani kot vodovodna skupnost itd. Isti sosed, ki nam nagaja s potjo, je upravitelj, vzdrževalec, pobira denar, odloča o vsem ter o poslovanju ne daje nobenih poročil, ne sklicuje sestankov itd. Občino sem na problem že večkrat opozorila in jo prosila naj prevzame upravljanje, ali pa nam pomaga organizirati legalno delujočo vodovodno skupnost, ker sami teh problemov ne moremo rešiti. V letu 2006 sem celo organizirala sestanek, čemur je na moje povabilo tudi občina prisostvovala. Ker tudi v zvezi s tem problemom občina ni ničesar ukrepala, me zanima kakšen je postopek za rešitev tega problema. Na splošno me zanima, kako postopati v primeru, ko pristojni organi ne izvršujejo svojih nalog, pristransko obravnavajo zadeve kot npr. urejajo privatno pot, ki vodi do ene hiše, javno pot pa zanemarjajo, ko s svojim ravnanjem škodijo občanom in jim povzročajo dodatne težave, kot je to v primeru, ko so Skladi KZG RS prodali gozd, preko katerega poteka javna pot, sosedu. Že dve leti si prizadevam rešiti oba problema. Sedaj ugotavljam, da se tako občina kot tudi sosed vedno manj ozirajo na zakon, saj so vsa opozorila pristojnim lokalnim institucijam ostala brez posledic. Pristojni organi niso skupaj s prizadetimi preverili dejanskega stanja na terenu. Sklicujejo se na dovoljenja, ki so morda na papirju v redu, vsekar pa niso v skladu z dejansko storjenimi posegi v naravo in prostor. Občina in ostali lokalni organi nočejo videti težav in nepravilnosti in s tem ustrezno rešiti problema, sosed pa postaja vse močnejši, drznejši in on narekuje strategijo gradnje, vzdrževanja in uporabe poti ter lokalnega vodovoda.Vseh teh težav ne bi bilo, če bi se občina, drugi lokalni pristojni organi ter občani, pri urejanju infrastrukture in pri reševanju nastalih problemov držali zakonov.

(Marija)


ODGOVOR:

Vaš primer je precej zapleten, opisali ste mnogo dejanskih stanj, pravnih zapletov ter političnih problemov, zato vam lahko svetujemo le, da si poiščete strokovno pravno pomoč.

Poglejte:

25.08.2007 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog