Vprašanja - ObčineGradnja kozolca in pravica graditi?

VPRAŠANJE:

Glede na vaš odgovor na moje vprašanje z dne 16.02.2010 bi prosila še za pojasnilo, kaj se smatra pod "dokazilo o pravici graditi", ki ga je potrebno priložiti kot prilogo zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta. Ali je za pridobitev tovrstnega gradbenega dovoljenja predviden kakšen uradni ogled pristojnih služb? V navedenem primeru bo dokumentacijo za gradnjo kozolca pridobil upravljavec na podlagi pooblastila lastnika (občina). Ali lahko izdano pooblastilo s strani občine pomeni, da je gradnja v skladu s prostorskimi plani?

(Mojca)


ODGOVOR:

Ogleda v danem upravnem postopku ne bo.

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) kot dokazilo o pravici graditi upošteva:

– izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da ima investitor na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno (služnost, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica) oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini,
– notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziroma izvajanje del na takšni nepremičnini, ali

– druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma izvajati dela na določeni nepremičnini.

Torej, pooblastilo s strani občine, da lahko upravljavec ureja dokumentacijo v upravnem postopku nikakor ne more biti hkrati tudi potrdilo, da je gradnja skladna s prostorskimi plani.

Dokazila o skladnosti ne rabite priložiti, upravna enota bo le zavrnila izdajo gradbenega dovoljenja, če kaj ne bo skladno s prostorskimi plani.

Sicer pa podajte vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja in, če bo kaj nepopolno ali napačno, boste dobili priložnost, da vlogo ustrezno dopolnete ali popravite v določenem roku.

28.02.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog