Vprašanja - ObčinePlačilo komunalnega prispevka za mrliške vežice?

VPRAŠANJE:

Zanima me, ali morajo KS, ki so podaljšek občin, plačati komunalni prispevek za novo gradnjo mrliške vežice. Ali so morda oproščene plačila prispevka in pod kakšnimi pogoji?

(Jože Frank)


ODGOVOR:

Zakon o prostorskem načrtovanju določa možnost oprostitve plačila komunalnega prispevka, in sicer:

  • komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
  • občina lahko predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
  • občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

Menimo, da gre že po samem zakonu v primeru gradnje mrliških vežic za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, kajti pogrebna dejavnost predstavlja obvezno gospodarsko javno službo.

Poglejte še:


20.03.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog