Novice - Država in politika

novica

Register nepremičnin vzpostavljen

Objavljeno dne 09.06.2008

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je vzpostavila Register nepremičnin, ki je nova enotna javna evidenca podatkov o nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije. Z vzpostavitvijo registra nepremičnin so dopolnili obstoječe podatke o nepremičninah in zagotoviti popolne podatke o vseh nepremičninah v Sloveniji.

Za pridobitev podatkov o vseh stavbah in delih stavb je bil v letih 2006 in 2007 izveden popis nepremičnin. S popisom nepremičnin so se preverili obstoječi podatki in zbrali dodatni podatki, ki se v uradnih evidencah ne vodijo, o vseh stavbah in delih stavb v Republiki Sloveniji.

Register nepremičnin trenutno vsebuje 5.986.498 nepremičnin. Njegov namen je tudi zagotovitev enostavnega evidentiranja dejanskega stanja nepremičnin. Postopki vzdrževanja podatkov evidenc so enostavni, s čim manj stroškov tako za lastnike nepremičnin kot tudi za vodenje in vzdrževanje teh podatkov s strani države.

Vzdrževanje podatkov se izvaja s prevzemom sprememb iz javnih evidenc, s terenskimi ogledi in meritvami, z uporabo in interpretacijo aeroposnetkov in drugih strokovnih geodetskih podlag, pa tudi na osnovi podatkov, ki jih posredujejo lastniki, uporabniki nepremičnin. Gre za enotno bazo podatkov o nepremičninah na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Register nepremičnin je javna evidenca, na voljo vsem uporabnikom, seveda ob upoštevanju določil o varovanju osebnih podatkov. Vzpostavitev registra nepremičnin je pomembna tako za posameznike kot državo, saj je register nepremičnin določen kot odprt večnamenski sistem, ki omogoča, da različni uporabniki s svojimi predpisi in v skladu s svojimi nameni dopolnjujejo njegovo vsebino tako, da določijo dodatne podatke, ki se o nepremičninah vodijo.

Do konca leta 2008 bo GURS omogočila spletni dostop do podatkov registra, v letu 2009 bo izdelala programske rešitve za pregledovanje podatkov posameznega lastnika in posredovanje spremenjenih podatkov neposredno preko spleta in analizirala popolnost, pravilnost in kakovost podatkov registra nepremičnin. Na podlagi analiz bodo izdelani predlogi za izboljšanje kakovosti in izvedeni ustrezni ukrepi za izboljšavo podatkov.

Uporabniki lahko zdaj na geodetski upravi pridobijo podatke o stavbah in zemljiščih iz dveh upravnih evidenc (kataster stavb in zemljiški kataster) in v tehnični evidenci registru nepremičnin. Če je nepremičnina vpisana samo v Register nepremičnin ali pa so podatki v Registru nepremičnin drugačni kot podatki zemljiškega katastra, katastra stavb ali zemljiške knjige, je to opozorilo, da je potrebno za varen nakup takšne nepremičnine urediti vpis podatkov v katastre (v geodetski pisarni) in vpis stvarno pravnih pravic (lastništva) v zemljiško knjigo (na okrajnem sodišču).

Z rednimi vpisi v kataster stavb in zemljiški kataster lastniki istočasno posredujejo tudi podatke za register nepremičnin in si obenem zagotovijo tudi podlago za vpis lastništva v zemljiški knjigi.

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog