Novice - Načrtovanje

novica

Le z dobrim gradbenim nadzornikom uresničimo sanjsko hišo

Objavljeno dne 31.01.2011
Izgradnja lastne hiše je običajno velik projekt, ki traja več mesecev in zahteva veliko denarja. Vsaka napaka v procesu gradnje nas lahko oddalji od hiše, kot smo si jo zamislili, v skrajnih primerih pa so posledice lahko katastrofalne. Da do napak ne prihaja, pri gradnji potrebujemo gradbeni nadzor, ki ga določa tudi Zakon o graditvi objektov (ZGO). Ta v 85. in 86. členu definira gradbeni nadzor, kdo je lahko nadzornik ter pogoje in obseg del nadzornika. Ne glede na ostro zakonodajo, navodila stroke, nasvete, pogoste napake pri gradnji, slabo kakovost ter prevelike in dodatne stroške povezane z investicijo, se investitorji še vedno otepajo gradbenega nadzora v pravem pomenu. Dober nadzornik, ki svoje delo dobro opravlja, lahko prepreči marsikatero napako in poskrbi, da bo investitor nekoliko lažje spal.

V večini primerov investitorji le zadostijo zakonodaji tako, da imajo nadzornika imenovanega na dokumentaciji, na gradbišču pa ni nikoli prisoten. Za ta način se pogosto odločajo tisti, ki v lastni režiji gradijo stanovanjsko hišo. Tako svojo sanjsko hišo prepustijo v roke projektantu in izvajalcu, nadzor nad gradnjo pa izvajajo kar sami. Ne opravljajo vsi izvajalci svojega dela slabo, vendar vemo, da ljudje delamo napake. Napaka, pa čeprav zelo majhna, nam pri stanovanjski hiši lahko oteži bivanje in greni življenje. Zato tako pomembnega projekta ne smemo prepustiti le eni osebi - izvajalcu.

Hiša v gradnji
Delo nadzornika je skrb, da se gradnja hiše izvaja v okviru projektne dokumentacije in izdanega gradbenega dovoljenja.

V času zadnje recesije je gradbena stroka doživela hud udarec. Gradbeni izvajalci se soočajo s padcem števila investicij, predvsem pa s padcem cen gradbenih storitev na trgu. Prav padec cen gradbenih storitev v zadnjih letih je povzročil slabo kakovost izvedenih del. Izvajalci so primorani improvizirati ter dela izvesti v najkrajšem možnem času, saj imajo le tako možnost zaslužka za preživetje. Da kaj dodatno zaslužijo, se morajo pogosto zatekati k iskanju bližnjic. To pa običajno vpliva na kakovost izvedenih del in je pogosto vzrok za nepravilnosti in kasnejše težave. Da do tega ne prihaja, investitorji najamejo dobrega nadzornika gradnje, ki ne sme biti povezan z izvajalcem gradnje. Čeprav zakonodaja dopušča povezavo s projektantom, je praksa pokazala, da je boljše, da nadzornik ni v povezavi s projektantom. Le tako je lahko objektiven tudi pri izdelavi projektne dokumentacije in lahko investitorju ustrezno svetuje že v fazi projektiranja.

Delo nadzornika je predvsem skrb, da se projekt (npr. stanovanjska hiša) izvaja v okviru projektne dokumentacije in izdanega gradbenega dovoljenja. V praksi, ko nadzornik gradnje ni fizično prisoten se dogaja, da:

 • gabariti objekta niso v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem;
 • objekt ni izveden v skladu s projektno dokumentacijo; izvajalec spreminja izvedbo objekta zaradi hitrejše in lažje gradnje - predvsem spremembe vezane na razne zahtevne podrobnosti, ki izvajalcu grenijo izvedbo (zapletena streha, medetažnost, balkoni, zahtevne izolacije, fasade,…).

V teh primerih investitor ne more pridobiti uporabnega dovoljenja. Zato mora dopolniti ali pridobiti novo gradbeno dovoljenje, v najslabšem primeru pa mora porušiti del ali celoten objekt. Spremembe določenih podrobnosti, ki jih je projektant predvidel v projektu, lahko ogrozijo funkcionalnost objekta in njegov končni videz. Veliko investitorjev v fazi gradnje nima predstave in ne vidi končnega izdelka, zato lahko izvajalci vplivajo in dosežejo želene spremembe. Ko pa je izdelek zaključen, investitor ni zadovoljen in taki primeri se običajno končajo na sodišču. Gradbeni nadzornik v fazi gradnje lahko prepreči takšne spremembe, ter investitorju prikaže pravo sliko, od izvajalca pa zahteva, da se drži zakonodaje, gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije.

Hiša v cvetju
Dober gradbeni nadzornik poskrbi, da se naše sanje uresničijo in jih ne nadomestijo nočne more.

Poleg skrbi, da se projekt izvaja v okviru projektne dokumentacije, je delo nadzornika tudi skrb za kakovostno izvedbo del v skladu s predpisi in pravili stroke. To je zelo obširno delo in pri velikih objektih glavni nadzornik določi nadzornike za posamezna dela (več nadzornikov za gradbena dela, obrtniška dela, instalacijska dela,…). Predvsem je pomembno, da ima izvajalec za vgrajene materiale pridobljene ustrezne certifikate, s katerimi izkazuje kakovost in da so materiali vgrajeni po pravilih stroke in gradbenih uzancah. Nadzornik tudi skrbi, da se določena dela ne izvajajo, ter materiali ne vgrajujejo, če za to niso primerni vremenski pogoji (izolacije, fasade, zaključni elementi,...).

V praksi, če ni prisotnega nadzornika, se pogosto dogaja, da:

 • izvajalci ne vgradijo pravega števila armaturnih palic, armatura v ploščah in konstrukcijskih elementih ni pravilno položena; v takih primerih pogosto prihaja do večjih razpok v betonskih konstrukcijah, povesov in tudi, v najslabših primerih, do porušitev konstrukcij;
 • se vgradi slab beton ali pa vgradnja poteka v neprimernih vremenskih pogojih (razpokanost in drobljenje betona);
 • se vgradi neprimerna izolacija (toplotni mostovi, toplotne izgube, vlaga,…);
 • se vgradnja zaključnih slojev izvede v neprimernih vremenskih pogojih, ter prehiteva čas vgradnje (izvajalci določene faze prehitevajo ali celo preskočijo, zaradi časovne stiske, posledice so drastične, saj tako vgrajeni sloji odstopijo (fasada), razpokajo in sčasoma razpadejo).

Sanacija slabo vgrajenih materialov je možna, vendar je za obe pogodbeni stranki zelo draga. Tudi kakovostna sanacija nam ne povrne več pravega končnega izdelka. Zato je nujno nadzor kakovosti prepustiti pravemu strokovnjaku.

Druga dela nadzornika so še:

 • nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in da se s takšnimi spremembami strinjata investitor in projektant;
 • nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje;
 • nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter način izvajanja sprotne kontrole gradnje;
 • nadzor, da se vodi gradbeni dnevnik dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru;
 • sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta;
 • nadzor nad količino, kakovostjo in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer,
 • nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe,
 • pregled in ocena projekta za izvedbo in njene skladnosti s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • uvedba izvajalca v delo;
 • svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in preglede, potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalcev;
 • sodelovanje z odgovornim vodjem projekta projektne dokumentacije pri dodatnem projektiranju;
 • prevzem del;
 • reševanje zahtevkov izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del;
 • nadzor nad odpravo pomanjkljivosti in napak;
 • nadzor v garancijski dobi.

To je obseg del gradbenega nadzornika po ZGO-ju. Investitor pa lahko v pogodbi definira še druga dela za katera meni, da so potrebna.

Z dobrim gradbenim nadzornikom zagotovimo kakovostno izvedbo projekta. Kako pa nadzorovati gradbenega nadzornika? Vemo, da je tudi nadzornik človek, zato so tudi pri njem možne napake, prav tako kot »slabi« izvajalci obstajajo tudi »slabi« nadzorniki. Da bi investitor izbral najboljšega nadzornika za svojo investicijo naj pred izbiro zahteva reference, se posvetuje s predhodnimi investitorji na podlagi danih referenc, zahteva vse predpisane dokumente, da izve ali nadzornik lahko po ZGO-ju opravlja to funkcijo, zahteva garancijo v obliki zavarovanja odgovornosti nadzornika, v pogodbi definira vsa dela in obveznosti, definira obiske nadzornika na gradbišču, ter le-te v fazi izvedbe kontrolira. Najbolj pomembno pa je, da nadzornik ni v nobeni povezavi z izvajalcem, le tako lahko investitor zagotovi pravi nadzor.

Želja vseh pogodbenih strank (investitor – projektant – izvajalec – nadzornik) je kakovostno izveden končni izdelek (stanovanjska hiša). K temu prispevajo vse pogodbene stranke tako, da ne zagotovijo le zakonodaji in stroki, temveč predvsem etiki in morali. Le tako bo dosežen končni cilj.

Jasmina Hlača, dipl. inž. gradb.

Povezave na sorodne članke:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
 • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog