Vprašanja - DokumentacijaMenjava graje in omejitve?

VPRAŠANJE:

Rad bi zamenjal ograjo, katera meji med nami ter sosedovo hišo/parcelo. Njihova hiša je oddaljena 1 meter od ograje, ki je sedaj žičnata višine 0,8 m. Žičnato ograjo bi rad nadomestil z leseno ali plastično, višine do zakonske omejitve. Kako visoko ograjo lahko postavim na obstoječo mejo glede na to, da je sosedova hiša oddaljena samo en meter. V kletnih prostorih ima sosed dve kletni okni, eden od garaže, drugi pa od pomožnih kletnih prostorov. Ali mi lahko sosed nasprotuje postavitev zaprte ograje in ali me lahko omejuje z višino?

(gidl)


ODGOVOR:

Z višino in odmiki vas omejujejo občinski prostorski akti in Uredba o vstah objektov glede na zahtevnost.

V skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost spada gradnja ograje (nižja od 2,2 m) med nezahtevne objekte za lastne potrebe, za katere je potrebno v skladu z Zakonom o graditvi objektov pridobiti gradbeno dovoljenje, vendar v posebnem ugotovitvenem skrajšanem postopku, kjer je potrebno zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (predpisan je poseben obrazec) priložiti le:  

 • prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč,  
 • značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena,  
 • soglasja pristojnih soglasodajalcev,   
 • dokazilo o pravici graditi.  

   

  Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.  

  Poleg zgornjega pogoja je pri ograjah potrebno upoštevati še to:  

  -  če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
  – ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
  – ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

  Torej, poglejte kaj določajo vaši občinski prostorski plani, da boste vedeli kakšne odmike morate upoštevati. 
     

  Poglejte še:  

 

30.04.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog