Novice - Prireditve

novica

Prvi dan 4. nepremičninske konference v znamenju nepremičninskega trga

Objavljeno dne 23.09.2008

Danes se je v Portorožu začela 4. nepremičninska konferenca, ki jo organizira Planet GV. V dopoldanskem delu so bila predavanja posvečena nepremičninskemu trgu in nekaterim novostim, ki na trg vplivajo, popoldanska predavanja pa so bila namenjena vsem, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem in gradnjo objektov ter boljšim delom nepremičninskih posrednikov.

V uvodnem nagovoru je mag. Suzana Tokič izpostavila, da je še vedno velik del Slovencev prepričanih, da so nepremičnine varna naložba. Glede na zadnje dogajanje na nepremičninskem trgu, pa se to močno postavlja pod vprašanje. Problematična je tudi zakonodaja, ki se je zelo na hitro sprejemala pred in ob vstopu v Evropsko unijo. Pri tem je nastalo precej napak, katerih posledice se čutijo še danes.

Prvo predavanje je bilo posvečeno registru nepremičnin. Bernarda Berden z Geodetske uprave RS je pojasnila, katere podatke zajema register nepremičnin. To je tehnična evidenca, ki je združila in izpopolnila obstoječe podatke iz zemljiškega katastra in katastra stavb ter pridobila nove podatke iz različnih virov (popis nepremičnin, register prebivalstva, občine,…). Njen namen je enostavno evidentiranje nepremičnin, odprt dostop do podatkov, izpopolnitev obstoječih podatkov in zagotavljati popolne podatke. Register nepremičnin vsebuje podatke o vseh nepremičninah, ki jih je v Sloveniji preko 6 milijonov (76 % je parcel brez zgradb). Pomembno je, da podatki odražajo dejansko stanje. Podatki se v digitalni obliki arhivirajo za dobo 5 let. Register je bil vzpostavljen junija letos, v prihodnje pa bo omogočal analiziranje podatkov, spremljanje kakovosti, spletni dostop, iskanje novih virov in povezav ter elektronsko posredovanje podatkov. Podatki imajo veliko vrednost, saj odražajo pravo informacijo o stanju nepremičnin, so opozorilo, da je treba urediti nekatere vpise v zemljiško knjigo, omogočajo pripis posplošene vrednosti, uporabili se bodo pri naslednjem popisu prebivalstva leta 2011, uporabljali pa se bodo tudi za državno statistiko.

Aleš Perovšek, tudi z Geodetske uprave RS, je predstavil evidenco trga nepremičnin, katere namen je beleženje realiziranih cen in najemnin. Evidenca je povečala preglednost trga, predvsem pa razjasnila, kakšne so dejanske cene nepremičnin. Vendar pa se pojavljajo določene težave pri zbiranju podatkov. Tako niso zajeti vsi pravni posli z nepremičninami; evidenca ne vsebuje podatkov o cenah novogradenj, manjkajo pa tudi podatki o najemninah, saj jih ni mogoče zagotoviti, oziroma so nerealni. Zato Geodetska uprava že pripravlja predlog sprememb zakonodaje, ki bo odpravila pomanjkljivosti. Geodetska uprava bo konec meseca izdala prvo polletno poročilo ETN, nato pa bo podatke o povprečnih cenah objavljala četrtletno.

Anita Hočevar – Frantar z Ministrstva za okolje in prostor je predstavila novosti, ki jih je vpeljala nova stanovanjska zakonodaja, o čemer smo že pisali. Poudarila je, da je prišlo v medijih do objave napačnih informacij, da naj bi lastniki stanovanj v večstanovanjski stavbi morali pridobiti 100 % soglasje etažnih lastnikov, če bi želeli stanovanja oddati. Dejansko za oddajanje stanovanj ni treba pridobiti soglasja, ki pa je sicer potrebno, če gre za dejavnost sobodajalstva. Odgovorila je tudi na očitke, da je odprava registra najemnih pogodb neustrezna, saj smo tako zgubili edini vir podatkov o oddajanju in višini najemnin. Dejala je, da so se za ukinitev odločili, ker je register povzročal dodatne stroške lastnikom in upravnim enotam, dejansko pa ni služil ničemur, saj niso bili prikazani pravi podatki o višinah najemnin.

Rok Justin iz podjetja Justinfo je predstavil nekaj statističnih podatkov o slovenskem nepremičninskem trgu. Zanimiv podatek, ki je zbudil precejšnje zanimanje v dvorani, je bil, da letošnje leto že ves čas močno pada število sklenjenih nepremičninskih poslov. Tako je junija letos število transakcij doseglo le dobro četrtino transakcij januarja letos.

Dopoldanski del predavanj se je zaključil z okroglo mizo, na kateri so sodelovali dr. Andreja Cirman, Jožef Murko, Andrej Kocuvan, dr. Igor Pšunder, Meta Ahtik in Rok Justin. Vodilna nit so bile cene nepremičnin in prihodnost.

Murko je poudaril, da je vsakodnevna politika povsem neprilagojena zahtevam in razmeram na nepremičninskem trgu. Okrcal je tudi medije za katere pravi, da izredno negativno obdelujejo problematiko nepremičninskega trga, kar je pripeljalo do zatišja pri nepremičninskem poslovanju.

Dr. Cirmanova se je dotaknila problematike nepremičninskega balona. Pojasnjuje, da pri nas ni nepremičninskega balona, saj zanj niso izpolnjeni pogoji. Balon nastane, kadar gre za psihološko napihovanje cen, česar pa pri nas ni zaslediti. Pri nas smo zgolj priča normalnemu cikličnemu gibanju cen nepremičnin, ki je značilen za ves svet. Slovenski nepremičninski trg je šel dolgo po valu cikla navzgor, sedaj pa bo šel navzdol.

Kocuvan se je dotaknil pomena prostora za nepremičninski trg. Potreben je namreč prostor, kjer se lahko uresničujejo nepremičninski projekti. Prostor pa je objektivno in pravno omejen. To pa posledično dviguje cene. Rast cen pa napravi nepremičnine bolj donosne, kar postane zanimivo za naložbenike. Pri nas je, po njegovem mnenju, prišlo do tega, da je družba prepustila ravnanje s prostorom kapitalu, kar je nedopustno.

Ahtikova je povedala, da se prebivalstvo stara in da je vedno več starejših. Ti se srečujejo s problemom preživetja. Zato bi morala država vpeljati instrument obratne hipoteke, ki omogoča, da posojilojemalec ustanovi hipoteko na nepremičnini, ki po njegovi smrti preide v roke posojilodajalca. V EU se ta instrument vedno pogosteje uporablja, pri nas pa ga je začela uporabljati Mestna občina Ljubljana.

Dr. Pšunder se je dotaknil problematike kreditiranja. Z rastjo EURIBORa se namreč zmanjšuje višina kredita, ki ga posojilojemalec lahko pridobi pri stalni kreditni sposobnosti. Napovedi za naslednje dve leti nista optimistični, zato je pričakovati, da se bo obseg prometa na nepremičninskem trgu še zmanjševal, podaljševal pa se bo čas prodaje.

Pred koncem okrogle mize se je razvila debata z občinstvom. Tako se je pojavilo vprašanje vpliva tujcev na naš trg, saj se pojavljajo težnje, da bi se trg odprl za članice OECD, ki pa bodo medse sprejele številne nove države (Indija, JAR,…) od koder bodo lahko izvirali potencialni novi kupci. Dr. Cirmanova je pojasnila, da država zelo težko omejuje nakup s strani tujcev, da pa povpraševanje tujcev zmanjšujejo visoki stroški transporta in visoke cene nepremičnin.

V popoldanskem delu so se udeleženci razdelili po sekcijah. V prvi sekciji so predavatelji predstavili zakonodajo, ki se tika gradnje objektov, v drugi sekciji pa so se posvetili kakovostnejšemu delu nepremičninskih posrednikov s strankami. Predstavljen je bil tudi, pri nas še ne razširjeni pristop prodaje s pomočjo video filmov.

Besedilo in fotografije: SLONEP.net

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog