Vprašanja - Gradbeni materiali
Število ustreznih rezultatov: 162
Stran: 1 2 3 4 5 6
Postopek izdaje gradbenega dovoljenja (NN)
Kakšen je postopek izdaje gradbenega dovoljenja in kakšna soglasja je potrebno priložiti? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vročanje lokacijskih dovoljenj tudi občini? (NN)
Ali je, glede na določbe spremenjenega napovednega besedila 67. člena ZUN, v povezavi z določbami 59. člena ZUN, ki določajo, komu se lokacijsko dovoljenje vroči, sedaj potrebno vročati ta dovoljenja tudi občini? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Obvestitev občine o parcelaciji (NN)
Ali je glede na določbo 9. člena ZUN-G o skrbi občine za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti potrebna zahteva, da mora lastnik zemljišča obvestiti občino o nameravani parcelaciji, če je podlaga za parcelacijo načrt gradbenih parcel iz lokacijske dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Izdelovanje lokacijske dokumentacije (NN)
Ali lahko občina ustanovi pooblaščeno službo oziroma organizacijo za naloge po 67. členu ZUN in izdelovanje lokacijske dokumentacije? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Prodaja občinskega komunalno neopremljenega zemljišča (NN)
Ali lahko občina proda komunalno neopremljeno zemljišče? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Način opremljanja stavbnih zemljišč (NN)
Kako se izvaja opremljanja stavbnih zemljišč z javnim elektro energetskim omrežjem, ki ni v lasti občine? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Definicija komunalne opreme (NN)
Kaj se šteje za omrežja oskrbovalnih sistemov s področja individualne rabe oziroma ali sodi med njih tudi javna razsvetljava in kabelska televizija? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vrednotenje vlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture (NN)
Kako se pri izračunu komunalnega prispevka ovrednotijo minula vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture? ali je mogoče vključiti tudi stroške izgradnje primarnega omrežja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kaj se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka? (NN)
Ali se pri izračunu komunalnega prispevka upoštevajo objekti in naprave kolektivne rabe, kot so parki, parkirišča in podobno? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Postopek za izračun komunalnega prispevka (NN)
Kaj so to začeti postopki oziroma ali se za to šteje datum vloge za izdajo lokacijskega dovoljenja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Definicija gradbene parcele (NN)
Ali je stavbna parcela stavbišče ali gradbena parcela (stavbišče + funkcionalno zemljišče) oziroma če je to gradbena parcela, kako pridobiti podatke, saj v večini primerov objekti nimajo določenega funkcionalnega zemljišča? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Gradnja na kmetijskem zemljišču (NN)
Ali je mogoče graditi na kmetijskem zemljišču II. kmetijskega območja? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Tlakovanje javnih površin (NN)
Kdo da soglasje, da se javne površine (trg) tlakujejo z gladkim marmorjem in kdo je odgovoren za zdrs oziroma poškodbe ljudi na tako tlakovanih površinah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Sprememba namembnosti stanovanja v poslovne prostore (NN)
Kakšen postopek naj bi bil najbolj primeren za spremembo namembnosti stanovanjskih prostorov v poslovne prostore? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenja za objekte na bivšem zaprtem območju (NN)
Kakšen je postopek izdaje uporabnega dovoljenja za objekt, ki se nahaja na območju Kočevske Reke, ki je bila včasih t.i. zaprto območje oziroma ali je možno uporabiti določbo 100.j člena zakona o graditvi objektov? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenja kabelskemu operaterju za izvedbo priključkov (NN)
Kakšna dovoljenja mora imeti kabelski operater za izvedbo priključkov - razpeljavo od hiše do hiše v naselju ? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenje za obnovo fasade (NN)
Kakšno dovoljenje je potrebno za obnovo fasade? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Nadzorovanje gradnje (NN)
Ali lahko investitor gradnje, ki ni izvajalec, nadzoruje gradnjo svoje investicije, in ali gradbeni tehnik s strokovnim izpitom in več kot desetletnimi izkušnjami lahko opravlja nadzor gradnje za celoten objekt ali pa samo posameznih del na objektu, ter ali mora biti pred začetkom nadzora takšen tehnik že vpisan v imenik odgovornih vodij del? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovolitev agromelioracije, ki ni poseg v prostor (NN)
Ali je za agromelioracijo, ki ne pomeni posega v prostor, npr.iz druge alinee drugega odstavka 80. člena ZKZ, sploh potrebno izdajati upravni akt (dovoljenje)? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Nadzor nad gradnjo objektov (NN)
Ali sme opravljati strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov do koristne površine 250 m2 posameznik, ki je univerzitetni diplomirani gradbeni inženir oziroma izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj in ima opravljen strokovni izpit, ali mora posameznik oziroma društvo, ki gradi objekt v svoji režiji za lastne potrebe, če površina ne presega 250 m2 koristne površine, strokovno nadzorstvo zagotoviti s pogodbo ali pa zadošča le ustmeni dogovor, ali mora posameznik oziroma društvo, ki gradi v svoji režiji, imenovati odgovornega vodjo del pri gradnji objekta, ki ne presega 250 m2 koristne površine in kaj se šteje za posamezne faze gradbenih del? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dokumentacija za izdajo uporabnega dovoljenja (NN)
Kako se imenuje dokumentacija, ki se jo mora priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za objekt, zgrajen pred letom 1967? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Dovoljenje za postavitev reklamnih panojev (NN)
Ali je potrebno dovoljenje tudi za postavitev reklamnih panojev ob državnih cestah in kakšna dovoljenja so potrebna za panoje ob državnih in lokalnih cestah? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Zapisnik o zakoličanju kot dokazilo o začetku gradnje (NN)
Ali se zapisnik o zakoličenju objekta iz leta 1981, čeprav investitor nato ni izvedel nobenih drugih del, lahko šteje kot dokazilo o začetku gradnje ali ne? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Vsebina tehnične dokumentacije (NN)
Ali morajo PGD izdelani pred uveljavitvijo pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije izpolnjevati pogoje, določene s tem pravilnikom, če so bili uporabljeni po njegovi uveljavitvi? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Naknadna sprememba projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (NN)
Ali je po izdaji gradbenega dovoljenja, če se projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja tako spremeni, da pomeni to za objekt, ki se gradi, spremembo elementov, ki lahko vplivajo na zdravstvene pogoje, na okolje, na varnost objekta, na večjo porabo energije ali spremembo okoljevarstvenih pogojev, v predloženi spremembi projektne dokumentacije odgovorni vodja projekta lahko drug odgovorni vodja projekta, kot je bil v prvotnem projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in s katerim je investitor po izdaji gradbenega dovoljenja oziroma v času gradnje sklenil aneks k pogodbi? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Projekt izvedenih del (NN)
Kdo predloži projekt izvedenih del in kaj mora le-ta vsebovati? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Kdo lahko izvaja strokovno nadzorstvo nad gradnjo? (NN)
Ali v skladu z veljavno zakonodajo (o graditvi objektov) sme projektant, ki je izdelal projektno dokumentacijo za določeni, objekt, na istem objektu izvajati tudi strokovno nadzorstvo nad gradnjo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Soglasje za napeljavo prek tujega zemljišča (NN)
Zakaj, v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja, služnostne pogodbe ni mogoče nadomestiti z izjavo lastnika, da se strinja z napeljavo preko njegovega zemljišča ali z odločbo državnega organa ali pa s priposestvovanjem? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Že izdano gradbeno dovoljenje in spremembe zakonodaje (NN)
Kako uporabiti 8.b člen ZGO, če je za (več)stanovanjski objekt že izdano gradbeno dovoljenje pred uveljavitvijo ZGO-B? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Projektna dokumentacija izdelana v tujini (NN)
Kako naj se v Republiki Sloveniji uporablja projektna dokumentacija, ki je bila izdelana v tujini? Ali mora biti projektna dokumentacija, izdelana v tujini, pregledana in usklajena s slovensko zakonodajo in predpisi in kdo lahko izvede takšno nostrifikacijo? ... (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)
Stran: 1 2 3 4 5 6
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog