Vprašanja in odgovoriUradna ureditev dveh stanovanj iz enega

VPRAŠANJE:

Obstoječe stanonovanje imamo željo predelati v dve manjši. Ker sedanje stanovanje objema skupni hodnik z dveh strani, bi dodaten vhod naredili direktno na hodnik (nova vrata). Voda in kanalizacija sta že v tem delu stanovanja. Potrebno bi bilo ločiti se elektriko; dodati nov števec.
Kaj vse potrebujem in na koga vse se obrniti?
Je pa stanovanje v postopku vpisa v ZK, kaj še prinese ta dejavnik?
 

(xxx)


ODGOVOR:

Pri etažnem lastninjenju gre za fizično razmejitev posameznih delov stavbe (stanovanj) in skupnih prostorov (npr. stopnišč) ter vpis te delitve v skladu s predpisi v kataster stavb in zemljiško knjigo. Z etažnim lastninjenjem se podrobno določijo pravice in obveznosti lastnikov etažnih delov stavbe (delitev stroškov, način vzdrževanja skupnih delov ipd.).

Prvi sklop etažiranja zajema geodetske storitve, ki so potrebne, da se etažna delitev stavbe celovito vpiše v kataster stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS (GURS). V tej fazi geodet ali projektant izdela etažni načrt objekta, na podlagi katerega se izdelajo predpisani elaborati, ki so podlaga za vpis etažne delitve in stavbe v kataster stavb. Stavba je vpisana v kataster na podlagi sklepa GURS-a, ki mora postati pravnomočen.

 Po pravnomočnosti sklepa nastopi drugi sklop, ki zajema pravne storitve. V tej fazi se sklene ustrezen sporazum, ki je pravna podlaga za izvedbo vpisa etažne delitve stavbe in posameznih lastnikov na odmerjenih stanovanjih v zemljiško knjigo. Listine morajo vsebovati ustrezna zemljiškoknjižna dovoljenja. V zvezi z listino mora biti izveden predpisan davčni postopek, lastniki pa morajo svoje podpise na listini overiti. Na podlagi omenjenih listin, je možno z ustreznimi predlogi sodišču v zemljiški knjigi izvesti potrebne spremembe, da se pravno vzpostavi etažna lastnina.

Po dokončnem vpisu v zemljiško knjigo (na podlagi sklepa sodišča) posamezni deli (stanovanja) pridobijo svoje t. i. zemljiškoknjižne podvložke, v katerih se posamezni lastniki vpišejo do celote. Etažna lastnina je s tem formalno vzpostavljena, razmerja med etažnimi lastniki pa zapadejo pod določbe predpisov, ki urejajo etažno lastnino.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

22.09.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog