Operativni lizing

Operativni lizing ali poslovni najem je sodobna oblika financiranja, namenjena vsem tistim, ki jih ne zanima lastništvo nad predmetom lizinga, temveč zgolj uporaba. S sodobnim hitrim tehnološkim razvojem operativni lizing pridobiva na teži. Delovna sredstva hitro zastarijo in ne omogočajo konkurenčnosti na trgu, kar lahko ogrozi razvoj podjetja. Operativni lizing omogoča popoln izkoristek predmeta lizinga in s tem preprečuje možen padec produktivnosti, zaostanek v razvoju in zmanjšuje tveganje.

Skupno finančnemu in operativnemu lizingu je to, da, lizingojemalec sam izbere predmet lizinga, pri obeh oblikah je znana doba odplačevanja, znesek obroka in obresti. Razlik med njima pa je več. Pri finančnem lizingu gre za prodajo neke dobrine, lizingojemalec odplača vse obveznosti in postane njen lastnik, pri operativnem lizingu pa ima lizingojemalec predmet lizinga samo v najemu, po odplačilu pa prenos lastninske pravice ni določen, čeprav je mogoč. Torej lizingodajalec ostaja pravni in ekonomski lastnik predmeta lizinga do poplačila vseh obveznosti.

Na koncu lizinškega obdobja lahko lizingojemalec odkupi predmet lizinga po tržni vrednosti, ki je običajno enaka neodplačanemu delu vrednosti predmeta, za katerega se stranki dogovorita že ob podpisu pogodbe. Če lizingojemalec predmeta lizinga ne odkupi, ga vrne lizingodajalcu, ali podaljša najem, možne pa so tudi druge oblike dogovora. Operativni lizing ne daje občutka lastništva, sicer pa je v sodobnih razvitih državah to vse manj pomemben dejavnik. Za investitorje je bolj pomembna uporaba sredstev, kot pa lastništvo, ki prinaša imetnikom vedno več tveganja in negotovosti.

Pri operativnem lizingu je možen tudi preklic pogodbe, ki je določen z odpovednim rokom, kar pušča več svobode in možnosti izbire uporabniku lizinga.

Doba financiranja je odvisna od predmeta lizinga. Polog, ki ga lizingojemalec običajno plača pri operativnem lizingu, je odvisen od bonitete lizingojemalca. Pri operativnem lizingu je čas pogodbe krajši od uporabne življenjske dobe predmeta lizinga. Doba operativnega lizinga ne sme biti daljša od 75 % življenjske dobe predmeta lizinga.

Lizingodajalec običajno nosi stroške vzdrževanja in zavarovanja predmeta lizinga, možen pa je tudi drugačen dogovor. Operativni lizing ima namreč še podzvrsti, ki se uporabljajo predvsem pri najemu avtomobilov. Lizingojemalec se lahko odloči, da avtomobil vzdržuje sam, ali pa za ustrezno višji mesečni obrok, te skrbi prepusti lizingodajalcu. Ta paketna ponudba vključuje vse, od nakupa, zavarovanja in registracije vozila, servisiranje in popravila v primeru okvare ali poškodbe vozila, do nadomestnega vozila in zamenjave pnevmatik. Uporabnikova skrb je samo točenje goriva.

Za operativni lizing se v Sloveniji najpogosteje odločajo podjetja in samostojni podjetniki, ki predmet lizinga uporabljajo zgolj za vnaprej točno določeno obdobje. Poslovni najem je tudi zanimiv za podjetja, saj ne bremeni bilance uspeha z dolgoročnimi obveznostmi. Strošek amortizacije bremeni lizingodajalca, lizingojemalec pa lizing obrok v celoti obravnava kot mesečni poslovni strošek, kar je ugodnejše z vidika odvajanja davkov.

Nastanek besedila: februar 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog