Finančni lizing

Finančni lizing je oblika financiranja, kjer se lizingojemalec že ob sklepanju pogodbe odloči, da želi ob koncu odplačilne dobe postati lastnik predmeta lizinga. Namenjen je najemu oz. odkupu:

  • osebnih vozil;
  • komercialnih vozil (tovorna in kombinirana vozila in avtobusi);
  • proizvodne opreme (obdelovalni stroji in naprave, gradbena oprema in mehanizacija);
  • računalniške opreme;
  • plovil;
  • nepremičnin.

Lizingojemalec izbere nepremičnino ali premičnino, ki jo kupi lizinška hiša, in plačuje mesečne obroke. S postopnim odplačevanjem in plačilom zadnjega lizing obroka, postane pravni lastnik predmeta lizinga. Pred dokončnim odkupom ga neomejeno uporablja.

Pravno lastništvo nad izbranim predmetom lizinga predstavlja lizingodajalcu obliko zavarovanja svoje naložbe v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lizingojemalca. Slednji ne more razdreti pogodbe pred iztekom lizinga, lizingodajalec pa to lahko stori samo v primeru, če lizingojemalec ne plačuje obrokov oz. ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti. V času trajanja pogodbe, vse stroške vzdrževanja in zavarovanja predmet lizinga običajno krije lizingojemalec, kar poveča stroške te oblike lizinga v primerjavi z operativnim lizingom.

Finančni lizing je primeren takrat, ko lizingojemalec pričakuje, da bo predmet lizinga uporabljal vnaprej določeno časovno obdobje, ko pričakuje, da predmet lizinga ne bo tehnološko zastarel, in da se njegova cena v času lizing pogodbe ne bo bistveno spremenila. Višina obrokov lizinga je vnaprej določena, kar omogoča natančno poznavanje in planiranje finančnih obveznosti v prihodnosti.

Finančni lizing, kot dolgoročni vir financiranja, je primeren in ugoden tako za podjetja in druge pravne osebe, kot tudi za fizične osebe. Prednost te oblike financiranja je v hitrih in enostavnih postopkih pridobitve in veliki prilagodljivosti željam stranke. Merila za pridobitev lizinga so manj stroga, v primerjavi z drugimi oblikami financiranja. Ob sklepanju pogodbe lizingodajalec upošteva, poleg plače, tudi ostale prilive na računu stranke. Mesečni obroki se lahko prilagodijo glede na želje oz. finančne zmožnosti jemalca lizinga, ki lahko tudi izbira višino prvega obroka, dolžino trajanja lizinga ter višino zadnjega obroka.

Doba financiranja je prilagojena življenjski dobi predmeta financiranja in se določi glede na tehnološko in tehnično uporabnost predmeta lizinga ter bonitetno oceno lizingojemalca. Doba financiranja vozil je za fizične in pravne osebe praviloma do 7 let, za nepremičnine pa je daljša, tudi do 30 let. Lizingojemalci lahko izberejo med financiranjem s fiksno ali prilagodljivo obrestno mero, financiranjem na podlagi evra ali švicarskega franka in med finančnim lizingom z ali brez ostanka vrednosti. Finančni lizing z ostankom vrednosti je oblika lizinga, ki omogoča uporabo premičnine ali nepremičnine ob plačevanju nižjih mesečnih obrokov, ki so nižji zaradi odplačevanja manjšega dela glavnice. Ostanek vrednosti lizingojemalec odplača kot zadnji obrok s tem, da ta ne sme presegati predvidene tržne vrednosti predmeta lizinga ob izteku pogodbe. Ob izteku pogodbe lahko lizingojemalec odkupi predmet lizinga za pogodbeno določen ostanek vrednosti, podaljša pogodbo za odplačevanje ostanka vrednosti ali pa predmet lizinga vrne lizingodajalcu.

V primeru, da je lizingojemalec finančnega lizinga podjetje ali druga pravna oseba, vodi predmet lizinga v svojih knjigah kot osnovno sredstvo in zanj obračunava amortizacijo. V bilanci stanja izkazuje tudi dolgoročno obveznost za zneske lizing obrokov.

V preteklosti se je v Sloveniji finančni lizing koristi najpogosteje za nakup premičnin oz. motornih vozil, predvsem za to, ker ta oblika financiranja za razliko od operativnega lizinga, daje občutek lastništva. Slovenci pa smo radi lastniki svojih avtomobilov. V zadnjem času pa finančni lizing postaja zanimiva oblika financiranja tudi za druge predmete, za poslovne in osebne potrebe.

Nastanek besedila: februar 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog