Kreditna sposobnost

Banke odobravajo kratkoročne in dolgoročne, namenske in nenamenske gotovinske kredite. Posameznik pridobi pravico do kredita s sklenitvijo kreditne pogodbe, po prehodnem izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih v skladu z zakonskimi predpisi in s svojo poslovno politiko določajo banke. Tako banke v svojih aktih, poleg določil splošnih pogojev poslovanja z občani, opredeljujejo tudi osnove za ugotavljanje in izračun kreditne sposobnosti občanov, zasebnikov, svobodnih kulturnih delavcev in kmetov.

Pri ugotavljanju in izračunu kreditne sposobnosti banke, poleg svojih meril, upoštevajo tudi merila zavarovalnice, s katero imajo sklenjeno pogodbo.

Pri določanju kreditne sposobnosti se pri različnih kategorijah (zaposleni, zaposleni v tujini, upokojenci, prejemniki rente,...) upoštevajo različni dokumenti, ki izkazujejo redne prejemke. Osnova za izračun kreditne sposobnosti je višina in nezasedenost mesečnega prihodka. Pri zaposlenih se v večini bank za izračun kreditne sposobnosti praviloma kot osnova upošteva mesečna neto plača oz. višina pokojnine prosilca zadnjih treh mesecev ali več, odvisno od vrste in višine zaprošenega kredita.

Banke odobrijo kredit tudi zaposlenim za določen čas, in sicer za čas trajanja zaposlitve, študentom, pa tudi brezposelnim za čas prejemanja nadomestila ob predhodnem ustreznem zavarovanju kredita.

Kreditojemalčev prihodek se lahko, razen v izjemnih primerih, obremeni v okviru ene tretjine ali največ dveh tretjin plače, rente, pokojnine, na račun izbrane banke. Banke odobrijo kredit v okviru kreditne oz. plačilne sposobnosti, vendar pa pri tem preverijo dosedanje poslovanje prosilca. Najvišja dovoljena obremenitev prihodka je odvisna tudi od vrste kredita (stanovanjski, hitri, lombardni) in od vrste zavarovanja. Odstopanja v primeru določanja kreditne sposobnosti in odstopanja v višini obremenitve, so možna v okviru oz. skladu s posebnimi sporazumi, dogovori in ponudbami bank.

Možno je tudi, da banka pod posebnimi pogoji, v primeru, če prosilec ni dovolj kreditno sposoben, omogoča, da v kreditno razmerje stopijo tudi ožji družinski člani, ki so en drugemu soporoki. Banka z vsakim posebej sklene svojo kreditno pogodbo v višini, ki mu omogoča njegova kreditna sposobnost.

Nastanek besedila: januar 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog