Ekološki krediti

Živeti v zdravem in naravnem okolju je ena od temeljnih človekovih pravic. V sodobnem času se srečujemo s posledicami neodgovornega ravnanja do okolja. Številne podnebne spremembe in katastrofalne naravne nesreče že vplivajo na naše življenje. Vedno več ljudi se zaveda, da lahko z odgovornimi odločitvami in ukrepanjem danes, prispevajo svoj delež za ohranitev okolja tudi za prihodnje rodove. Mnoge države, tudi Slovenija, sprejema politike, ki vsebujejo finančne spodbude, katerih namen je prispevati k rešitvi globalnih okoljskih problemov in spodbuditi uporabnike energije za izvajanje ukrepov za učinkovito rabo obnovljivih virov energije.

V ta namen Eko sklad (slovenski okoljski javni sklad) kreditira okoljske naložbe občanov in pravnih oseb. Kredite dodeljuje na osnovi javnih razpisov večkrat letno, po obrestni merah, ki so nižje od tržnih obrestnih mer. Višina sredstev je določena vnaprej, razpis pa je končan, ko so dodeljena vsa sredstva.

Za izvajanje kreditiranja Eko sklad med ponudniki izbere kot pooblaščeno tisto banko, ki nudi najugodnejše pogoje, glede stroškov sklenitve kreditne pogodbe in vodenja kredita. Prav tako izbrana pooblaščena zavarovalnica nudi najugodnejše zavarovalne premije za kredite.

Z ekološkim kreditom Eko sklad financira sledeče naložbe občanov:

 • vgradnjo sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oz. pripravo sanitarne tople vode;
 • rabo obnovljivih virov energije;
 • zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov;
 • gradnjo novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov;
 • nakup energijsko učinkovitih naprav;
 • nakup okolju prijaznih vozil;
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
 • učinkovito raba vodnih virov;
 • nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi (azbestne kritine);
 • oskrbo s pitno vodo, kjer javna oskrba ni predvidena.

Pestrost ponudbe ekoloških kreditov drugih ponudnikov pa je v slovenskem prostoru zelo omejena. Večina bank svojim komitentom ne nudi te vrste kreditov. Kot izjemo lahko, marca 2009, navedemo le eno banko, ki je uvedla lastno obliko ekoloških kreditov namenjeno naložbam, ki so prijaznejše do okolja.

Banka ponuja ekološki potrošniški kredit in ekološki stanovanjski kredit po obrestnih merah, ki so ugodnejše od obrestnih mer njihove redne ponudbe teh kreditov. Višina odobrenega kredita je odvisna od predračunske vrednosti nakupa in/ali kreditne sposobnosti kreditojemalca. Najvišji možni znesek pridobljenega ekološkega potrošniška kredita znaša 17.000 €, pridobljenega ekološkega stanovanjskega kredita pa 30.000 €.

Potrošniški kredit je namenjen nakupu energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, okolju prijaznih motornih vozil (na električni in hibridni pogon) in zamenjavi avtomobila, starejšega od 10 let z novim.

Sredstva stanovanjskega in ekološkega kredita lahko namenimo za:

 • nakup in vgradnjo naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oz. pripravo sanitarne tople vode (kondenzacijski kotli, toplotne črpalke, solarni sistemi, kurilne naprave na lesno biomaso, naprave za rekuperacijo toplote);
 • nakup in vgradnjo toplotnih postaj za priklop na omrežje daljinskega ogrevanja;
 • nakup in namestitvi naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode in vetra;
 • izvedbo toplotne izolacije stanovanjskih objektov vključno s fasado;
 • nakup in vgradnjo oken in vrat s toplotno prehodnostjo, ki ne presega 1,3 W/m2K;
 • priključitev stanovanjskega objekta na javno kanalizacijsko omrežje;
 • nakup in vgradnjo čistilnih naprav za komunalne odpadke;
 • zamenjavo strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna;
 • nakup in namestitvi naprav za zbiranje in distribucijo deževnice in naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
Nastanek besedila: marec 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog