Novice - Davki

novica

Davek na nepremičnine - o njem še vedno ni veliko znanega

Davek na nepremičnine - o njem še vedno ni veliko znanega
Objavljeno dne 24.02.2010

Že dalj časa je znano, da Ministrstvo za finance pripravlja predlog zakona o davku na nepremičnine. Po normativnem programu naj bi bil zakon sprejet v državnem zboru jeseni 2010, tako da vlada v primeru sprejetja zakona načrtuje uvedbo novega davka predvidoma z letom 2011.

S sprejetjem novega davka na nepremičnine naj bi se poenotil sistem obdavčitve ter število davkoplačevalcev in velikost obdavčitve, uredila pa naj bi se tudi posamezna področja nepremičninskega trga. Davek na nepremičnine naj bi nadomestil:

  • dosedanji davek od premoženja, ki se odmerja od stanovanjskih in poslovnih nepremičnin na podlagi zakona o davkih občanov;
  • dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se odmerja od stavb in nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi predpisov o gradnji objektov.

O zakonu še ni znanega veliko. Zato nas je zanimalo, kakšna bo stopnja novega davka, kaj se bo upoštevalo pri oceni davčne stopnje oz. kakšna bo osnova za izračun davka.

Po mnenju profesorja dr. Iva Lavrača, strokovnjaka za ekonomiko nepremičnin z Ekonomske fakultete v Ljubljani, je stopnjo novega davka v sedanjem trenutku težko predvideti, meni pa, da bo izhodišče vlade verjetno tako, da se raven obdavčitve naj ne bi bistveno spremenila glede na sedanjo raven nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Povprečna davčna stopnja bo poleg od ocenjene vrednosti nepremičnin in ciljnega davčnega prihodka odvisna tudi od obsega množičnih oprostitev in olajšav in od verjetne diferenciacije stopenj po vrstah nepremičnin in občinah. Predvidoma pa bo davčna osnova 80 % tržna vrednost nepremičnine, nam je razložil dr. Ivo Lavrač.

Množično vrednotenje nepremičnin, po katerem bodo lahko določili posplošeno tržno vrednost, ki je ocena nepremičnine, ki bi jo bilo mogoče doseči v prostem prometu na dan vrednotenja, izvaja Geodetska uprava RS zadnjih nekaj let. Izračunana bo na ta način, da se bodo za vsako vrsto nepremične posebej oblikovali modeli vrednotenja nepremičnin, znotraj modelov pa se bodo nepremičnine razvrščale po vrednostnih conah in ravneh, pove dr. Lavrač. Pričakuje se, da bodo dokončne usklajene posplošene tržne vrednosti nepremičninam določene v registru nepremičnin v sredini ali tretjem četrtletju leta 2010.

O morebitnih davčnih olajšavah še ni znanega dosti. Verjetno bodo nekatere nepremičnine oproščene davka, vendar pa še ni dokončno opredeljeno katere. Po besedah dr. Lavrača se v svetu poleg oprostitev za bivalne površine poznane zlasti oprostitve za nepridobitne dejavnosti. Predvidoma naj pri nas ne bi bile obdavčene tiste nepremičnine, ki imajo status kulturnega ali naravnega spomenika ali pa so v lasti tujih držav in mednarodnih organizacij. Neobdavčene naj ne bi bile tudi nepremičnine, ki se uporabljajo za opravljanje verske dejavnosti, humanitarne in dobrodelne namene ali pa so v javni rabi. Izvzeti bodo predvidoma tudi vodna zemljišča in varovalni gozdovi.

Geodetska uprava RS naj bi lastnike po običajni pošti obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, ki so v njihovi lasti, predvidoma aprila. Prejeli naj bi tudi brošuro z ustreznimi pojasnili in navodili, kako ravnati v primeru, če bodo želeli spremeniti podatke o lastništvu, podatke o nepremičnini ali podati pripombo na uporabljeno vrednostno raven pri izračunu posplošene tržne vrednosti. Skupaj z obvestilom o oceni vrednosti nepremičnin naj bi namreč lastnik prejel tudi geslo, ki bo samo njemu prek spletne aplikacije omogočalo vpogled v svoje nepremičnine in podajo pripomb.

Lastniki, ki bodo menili, da podatki niso pravilni ali da je ocenjena vrednost neustrezna, bodo lahko v osmih dneh svoje pripombe posredovali prek spletne aplikacije. Kdor ne bo imel dostopa do spleta, bo lahko ugovor podal na upravni enoti ali na izpostavi Geodetske uprave.

Po obdelavi pritožb lastnikov bo Geodetska uprava morala razložiti lastnikom, vzrok za neupoštevanje njihovih podanih pripomb.

Ker pa se cene nepremičninam skozi čas spreminjajo nas, je zanimalo, kakšen bo postopek vrednostnega usklajevanja nepremičnin. Dr. Lavrač pove, da naj bi se vrednotenje ponavljalo vsake štiri leta, ob večjih spremembah povprečne vrednosti nepremičnin pa bi se vrednost nepremičnin indeksirala. To pomeni, da se bodo v takem primeru določili trendi rasti ali upada in tudi odstotek rasti ali upada vrednosti. Če bo absolutna vrednost rasti ali upada višja kot 10 odstotkov, se bo tista vrsta vseh nepremičnin indeksirala.

Samanta Zupan

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog