Novice - Zeleno življenje

novica

Spremeniti je treba način razmišljanja in posledično tudi način življenja

Objavljeno dne 31.05.2016

5. junija je svetovni dan varstva okolja, ki ga vsako leto že od leta 1972 na pobudo OZN zaznamujemo po vsem svetu. Téma letošnjega svetovnega dneva varstva okolja je: Pridruži se nam, da bomo skupaj izboljšali svet.

Tudi namen letošnjega dneva varstva okolja je povečati zavedanje javnosti o okoljski problematiki in o problemih trajnostnega razvoja. Ker se trajnostni razvoj in splošna blaginja dotikata vseh področij življenja in bivanja, je pomembno, da se zavedamo, da bi moral prav vsak izmed nas ravnati tako, da je dobro za vse, da prispeva k uresničevanju skupnih ciljev, ciljev za skupno dobro.
Prebivalstvo iz leta v leto narašča, hkrati s tem se povečuje tudi obremenjevanje našega planeta in okolja, v katerem živimo: količine odpadkov, odpadne vode, ki jih proizvajamo, so čedalje večje, porabimo veliko fosilnih goriv, uporaba obnovljivih virov pa je premajhna. Vse to povečuje onesnaževanje ozračja.
Koristno je spodbujati akcije, v katerih ljudje spoznavajo, da so tudi sami odgovorni za varno in uspešno prihodnost. Spremeniti je treba načina razmišljanja in posledično tudi načina življenja.

V zadnjih desetih letih sta se način razmišljanja in zavedanje ljudi o pomembnosti varstva okolja že precej spremenila. Postali so odgovornejši do sebe in do okolja. V okolju je to že vidno: prečisti se veliko več odpadne vode, delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije se povečuje, povečuje se količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov.

Statistični podatki za Slovenijo – kaj lahko iz njih razberemo o stanju okolja v Sloveniji?

 V 2014 prečiščenih več komunalnih odpadnih voda

V letu 2014 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 183,2 milijona m3 odpadnih voda različnega izvora. Približno 50 % izpuščene odpadne vode je izviralo iz kmetijstva, industrijskih dejavnosti, drugih dejavnosti in iz gospodinjstev, preostalih 50,6 % te vode so bile druge odpadne vode (padavinska voda, zaledne in druge vode).

88 % teh odpadnih voda je bilo, preden so bile izpuščene iz kanalizacijskih sistemov, prečiščenih v čistilnih napravah, 12 % teh voda je ostalo neprečiščenih. V zadnjih desetih letih (glede na leto 2004) se je količina iz javne kanalizacije izpuščene odpadne vode povečala za 43 %.

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije se je v 2014 zmanjšal

Energija iz obnovljivih virov ima v današnjih časih številne prednosti, predvsem se z uporabo teh virov zmanjšujejo izpusti toplogrednih plinov in odvisnost od fosilnih goriv. Slovenija je glede na Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov zavezana, da do leta 2020 poveča svoj delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije na 25 %.  
Od 2013 do 2014 se je delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije v Sloveniji zmanjšal z 22,54 % na 21,90 %, v zadnjih desetih letih, tj. od 2004 do 2014, pa se je povečal za 5 odstotnih točk.

Komunalni odpadki v Sloveniji v letu 2014

V Sloveniji je v letu 2014 nastalo skoraj 4,7 milijona ton odpadkov, od tega malo manj kot 892.000 ton komunalnih odpadkov. Od vseh v letu 2014 nastalih komunalnih odpadkov jih je bilo v okviru javne službe ločeno zbranih skoraj 65 % ali za 2 odstotni točki več kot v letu 2013 in za 54 odstotnih točk več kot v letu 2004.
Na odlagališčih je bilo v letu 2014 odloženih malo manj kot 208.000 ton komunalnih odpadkov, kar je za okoli 7 % manj kot v letu 2013 in za 67 % manj kot v letu 2004.
Vir: SLONEP

Več: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5849&idp=13&hea...

Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog