Vodič

Sončne elektarne

Sonce je brezplačen in neizčrpen vir energije. Elektrika iz sončne elektrarne (SE) je proizvedena na okolju prijazen način, zato so SE vir električne energije prihodnosti. Postavitev SE je naložba v obnovljiv vir energije, v varovanje okolja in v prihodnost. Hkrati pa je investicija visoka, dogajajo se nepredvidljivi dogodki, zato sta potrebna skrbno načrtovanje in kakovostna izvedba.

SE je donosna in varna naložba. Proizvodna cena električne energije iz SE je sicer precej višja od tržne, zato je investicija finančno privlačna predvsem v povezavi z državno podporo. Možnosti podpore sta: obratovalna podpora (OP) ali zagotovljen odkup (ZO). Trenutni donosi zagotovljenega odkupa omogočajo pokritje investicije mikro SE (do moči 50 kW) v približno osmih letih. Zagotovljena sta odkup in fiksna odkupna cena za obdobje 15 let, odkupno ceno garantira država. Po 15 letih bo elektrarna še vedno delovala s približno 85 % moči, takrat pa bo splošna cena električne energije že tako visoka, da bo dohodek tudi brez podpore zadosten.

SE razvrščam v dve skupini: otočno in omrežno. Otočna oz. solarni komplet je primerna za lastno rabo na odmaknjenih kmetijah ali vikendih, kjer se čez dan nakopičena elektrika hrani v akumulatorjih, da si stanovalci lahko zvečer svetijo in gledajo televizijo, malo večji sistemi zadoščajo tudi za hladilnik in računalnik. Omrežni sistem je namenjen za elektrarne, ki so priključene na javno omrežje električne energije. Vso proizvedeno električno energijo prodajajo v električno omrežje po precej višji ceni od tržne, s tem izkupičkom pa pokrijejo investicijo. Možne so tudi take kombinacije, da omrežni sistem občasno deluje kot otočni ali da investitor oddaja v omrežje samo viške električne energije. Vse te izvedenke so odvisne od potreb in možnosti investitorja ter od višine in načina finančne podpore.

Največjo letno proizvodnjo elektrike dajejo moduli z naklonskim kotom 35° in azimutom 0°, torej usmerjeni naravnost proti jugu. Vsak odklon od idealne smeri pomeni manj proizvedene elektrike, vendar so rahla odstopanja dopustna. Fiksne module je smiselno vgraditi z istim naklonom kot je poševna streha, če sta le orientacija in naklon ustrezna. Primerne so strehe z naklonom 20° do 40° in z odmikom do 20° proti vzhodu ali zahodu. Vgradnjo modulov na sledilnike omogoča do 30% večjo letno proizvodnjo, sta pa tudi investicija in vzdrževanje večji kot pri fiksni postavitvi. Odločitev za morebitno vgradnjo sledilnikov naj bo podprta s točnimi izračuni.

Pri gradnji SE je potrebno upoštevati lokalne značilnosti: v vetrovni pokrajini je potrebno močneje pritrjevati module; na izpostavljeni legi priporočam zanesljive strelovode; toča je vedno pogostejši moteč naraven pojav v naših krajih, zato izberite točo odporne module… Meritve na meteoroloških postajah kažejo na naraščanje temperature, ponekod tudi na spremembe padavinskega režima in vse krajše trajanje snežne odeje. Opažanja potrjujejo, da postajajo ekstremni vremenski in podnebni dogodki vse pogostejši, zato je tudi ogroženost izpostavljenih SE vse večja. Ko orkanski veter razkriva strehe, tudi SE niso varne.

Poleg lokacije in orientacije, tipa modulov ter zanesljivosti razsmernikov je za uspešno delovanje SE potrebno še pravilno projektiranje in montaža. SE naj projektira usposobljeni projektant, elektro dela izvaja usposobljeni elektro inštalater, montažo na streho pa usposobljeni krovec, vsak naj da tudi garancijo za svoje delo. Pri postavitvi SE je potreben tudi izračun statike in požarne ogroženosti stavbe.

SE je sistem, sestavljen iz številnih elementov, namenjen stalnemu in zanesljivemu delovanju. Za investitorja je najdražja izguba čas, ko elektrarna zaradi izpada ne oddaja električne energije. Najbolj pomembno je sprotno spremljanje delovanja sistema in njegove učinkovitosti, takojšnje zaznavanje slabšega delovanja ter hitro ukrepanje. Za nadzor elektrarne vgradite komunikacijo s posameznim razsmernikom. Podatke iz vseh razsmernikov lahko zajemate neposredno s PC-jem, tako imate stalni vpogled v delovanje svoje elektrarne, lahko pa podatke objavite tudi na svoji spletni strani, naj vsi vidijo primer dobre prakse. Nekateri izvajalci SE nudijo vzdrževanje in nadzor delovanja SE v sklopu pogodbe o vzdrževanju.

Investicija

V letu 2012 je povprečna cena investicije pod 2 €/W. Trenutna doba vračila investicije za mikro SE moči 10 kW je približno 8 do 10 let, če ima investitor lastna sredstva in 10 do 12 let, če vzame ugoden kredit. Pri investicijo v SE je potrebno upoštevati fiksne stroške, neodvisne od moči elektrarne (upravni postopki, merilna oprema, soglasja…), variabilne stroške, ki so odvisni od velikosti elektrarne (število modulov, moč razsmernikov, ožičenje…) in ceno kapitala. Pripravite izračun ekonomike. Poleg idealne lege in orientacije modulov je pomembno izbrati tudi module z višjim izkoristkom. Na donosnost zelo vpliva obrestna mera kredita. V načelu je tudi SE moči 3.3 kW na 25 m2 strehe (to je potrebna moč za povprečno slovensko gospodinjstvo) z vračilno dobo 12 let ekonomsko upravičena. Pri večjih elektrarnah predstavlja fiksni strošek manjši del investicije, zato je ekonomika ugodnejša.

V Sloveniji smo postavili že 2.000 SE s skupno močjo 150 MW. Skupna površina vseh vgrajenih modulov je že več kot 1 km2. Rast števila gradenj novih SE je hitra, zato se pojavlja tudi večje število novih ponudnikov, vsi nimajo dovolj ustreznega znanja ali izkušenj. Poleg tega se pojavlja oprema, ki ni primerna, ni dovolj kakovostna niti nima ustreznih jamstev za dolgotrajno delovanje. Obvezno je potrebno vključiti stroko. Referenčnih objektov je dovolj, uspešni primeri dobre prakse naj bodo v pomoč pri izbiri odločitev.

Matjaž Valenčič,
energetski svetovalec,
[email protected]

Nastanek besedila avgust 2012.

 

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog