Vodič

Povečanje učinkovitosti rabe energije s soproizvodnjo

Soproizvodnja, kaj je to?

Soproizvodnja toplotne in električne energije (krajše: SPTE) je sočasno pretvarjanje energije goriva v toplotno in električno energijo. Pri pretvorbi energije goriva v električno energijo se sprosti velika količina toplote, pretvorba pa je najpogosteje narejena z motorjem z notranjim ali zunanjim zgorevanjem (ottov motor, dizelski motor, plinska turbina, stirlingov motor, parni stroj, parna turbina…), redkeje pa z gorivno celico. Bistvena značilnost SPTE je, da toploto, ki nastane ob proizvodnji elektrike, koristno uporabimo, elektriko pa oddamo v omrežje. Na ta način je dosežen dober izkoristek notranje energije goriva in kar je še lepše, velik del proizvedene energije je elektrika, ki je dragocena, žlahtna energija.

Soproizvodnja ni nova tehnologija. V industriji je bila uporabljena že na začetku prejšnjega stoletja, kasneje je nekoliko zamrla, v zadnjih desetletjih pa doživlja ponoven razcvet, predvsem v srednje velikih energetskih sistemih, počasi pa vstopa tudi v majhne in mikro sisteme, med katere uvrščam tudi hišno soproizvodnjo. Hišne soproizvodne enote HSE so primerne za vgradnjo v stanovanjske stavbe in nadomeščajo kurilne naprave, poleg tega pa proizvajajo elektriko.

Hišna soproizvodnja približa proizvodnjo energije uporabniku, zato ni izgub energije med prenosom. Ostale prednosti hišne soproizvodnje so:

  • prihranek primarne energije,
  • dvig kakovosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo ter
  • zmanjšanje negativnih vplivov na okolje zaradi manjše porabe primarne energije.
HSE za ogrevanje imajo zaradi sezonskega delovanje sistema daljšo dobo vračila investicije kot HSE za pripravo sanitarne vode, ki obratujejo celo leto neprekinjeno.

Soproizvodnja je primerna za vsako stavbo!

Soproizvodnja omogoča velike prihranke primarne energije in zmanjšanje stroškov energijske oskrbe do 30 odstotkov. Za HSE so možni razni energenti. Prednost imajo energenti iz obnovljivih virov ali fosilni energenti z manjšo emisijo škodljivih snovi. Najbolj uporabljan energent je zemeljski plin, uporablja se tudi utekočinjen naftni plin, redkeje biomasa (peleti) ali biogoriva.

Mikrosoproizvodne enote (μSPTE) so zelo primerne za energijsko oskrbo stanovanjskih hiš s sočasno proizvodnjo koristne toplote in električne energije. Prednosti mikro soproizvodnje pred ločeno proizvodnjo so: večji skupni energijski izkoristek proizvodnje, približanje proizvodnje uporabniku, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in povečanje zanesljivosti energijske oskrbe stanovanjske hiše. HSE oz. μSPTE delujejo imajo reference že več kot dvajset let. Tudi v Sloveniji je precej vgrajenih, na zemeljski plin, na kurilno olje in na pelete. Novost pa so stenske plinske soproizvodne enote za oskrbo energijsko učinkovitih stavb. Na tržišču sta dve različni tehnologiji stenskih plinskih mikrosoproizvodnih enot, s stirlingovim motorjem in z ottovim motorjem. Stenske enote imajo približno proizvodno moč elektrike 1 kW in toplote 6 kW z visokim skupnim izkoristkom in z možnim dodatnim grenikom do skupno 20 kW grelne moči. Tovrstne mikrosoproizvodne enote so primerne za celotno energijsko oskrbo eno ali dvodružinskih hiše. Na ta način proizvedeno elektriko prodaja lastnik v omrežje, kljub navidez majhni proizvodni moči pa letno proizvedena elektrika presega povprečno letno porabo gospodinjstva.

Ali se investicija povrne?

Sistemi SPTE, ki ustrezajo zahtevam visoko učinkovite soproizvodnje, so ekonomsko zanimivi v povezavi s podporno shemo:

  • zagotovljeni odkup električne energije: Center za podpore, Borzen, prevzema električno energijo ter jo plačuje po ceni zagotovljenega odkupa (odločba o dodelitvi podpore).
  • obratovalna podpora (finančna pomoč za tekoče poslovanje): proizvajalec samostojno prodaja električno energijo na trgu (sklene pogodbo s trgovcem), od Borzena pa prejema obratovalno podporo.

Glede na trenutne cene energije in opreme se dobro vodena investicija v HSE povrne v 10 letih.

Kako do primerne investicije?

Pridobite elaborat ekonomske upravičenosti, naročite projekt za izvedbo, preglejte reference, primerjajte prejete ponudbe, izberite dobrega izvajalca… Za brezplačne, strokovne in nevtralne nasvete obiščite energetsko svetovalno pisarno ENSVET v vaši bližini www.ensvet.si.

 

Matjaž Valenčič,
energetski svetovalec ENSVET,
[email protected]

Nastanek besedila september 2012.

Vir: SLONEP

Dodaj v:

Preberite še:

PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog