Vodna energija

Uporaba vodnih virov za proizvajanje električne energije je eden najpomembnejših obnovljivih virov energije na svetu. Slovenija okoli 25 % vse proizvedene električne energije pridobi iz hidroelektrarn.

Moderne hidroelektrarne izkoriščajo energijo vode, ki jo le ta pridobi s padcem. Glavni del hidroelektrarne predstavlja turbina. Vodo dovajamo v turbino, ta pa poganja generator, ki pretvarja hidroenergijo v električno energijo.

Ločimo več vrst hidroelektrarn:

  • pretočne hidroelektrarne, ki izkoriščajo veliko količino vode; ta ima relativno majhen padec in jo pridobimo z zajezitvijo, vendar ne ustvarjamo zaloge vode saj presežek odteka preko jezu;
  • akumulacijske hidroelektrarne izkoriščajo manjše količine vode, vendar ima le ta velik višinski padec; za jezom zadržujejo vodo vsaj za nekaj dni;
  • pretočno-akumulacijske elektrarne so kombinacija že omenjenih tipov; gradimo jih eno za drugo, vendar ima le prva elektrarna v verigi akumulacijsko jezero; te elektrarne zbirajo vodo navadno krajši čas, medtem ko akumulacijske elektrarne zbirajo vodo daljše obdobje;
  • poleg zgoraj naštetih tipov pa poznamo še črpalno-akumulacijske hidroelektrarne, pri katerih se voda zbira v dveh zbiralnikih na različnih nadmorskih višinah; ko je električne energije dovolj s pomočjo električnih črpalk polnimo zgornji zbiralnik, ko pa elektrike primanjkuje, pa voda iz tega, višje ležečega zbiralnika, teče skozi turbino in poganja generator električne energije.

Poleg različnih tipov ločimo hidroelektrarne tudi po velikosti. V Sloveniji je hidroelektrarna mala, če njena moč ne presega 10 MW. Takšno hidroelektrarno lahko priklopimo na omrežje ali pa z njo napajamo le omejeno število porabnikov.

Zavedati se moramo, da kljub temu, da tovrsten način pridobivanja energije dodatno ne onesnažuje okolja, vseeno vpliva na okolje okoli sebe. Postavitev jezov namreč vpliva na rastlinski in živalski svet, lahko pa vpliva tudi na mikroklimo.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog