Vprašanja - Vodni užitkiDovoljenje za postavitev bazena

VPRAŠANJE:

Kakšno dovoljenje je potrebno za postavitev bazena ob stanovanjski ali počitniški hiši?

(NN)


ODGOVOR:

Za katere vrste posegov v prostor je potrebno pridobiti lokacijsko in kasneje gradbeno dovoljenje oziroma za katera dela zadostuje priglasitev upravni enoti, določata 50. in 51. člen zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN, Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97). Določba 50. člena ZUN, v povezavi z zakonom o graditvi objektov (ZGO, Uradni list SRS, št. 34&84 in 29/86, Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99), temelji na stališču, da je za graditev objektov in naprav ter za druge posege v prostor, ki trajno spreminjajo njegovo namensko rabo, bivalne in delovne pogoje, elokološko ravnovesje v naravi ali krajinske značilnosti, pridobiti lokacijsko dovoljenje. Z 51. členom ZUN pa je navedena določba dograjena s tem, da za t.i. konstrukcijsko-gradbeno in prostorsko manj zahtevne posege v prostor zadostuje priglasitev, pri čemer je postopek izdaje odločbe o dovolitvi priglašenih del (lahko) enostavnejši, cenejši in hitrejši.

Iz prostorskega in gradbenega vidika je “bazene” mogoče razvrstiti v dve vrsti. Za “bazene”, ki bi bili trajnega značaja oziroma imajo zaradi svojih konstrukcij in dimenzij vse značilnosti objekta po 2. členu ZGO (tu ni pomembno ali so montažne izvedbe ali pa so “klasično” grajeni) in ki so namenjeni opravljanju dejavnosti, velja, da je zanje treba pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje za gradnjo. Drugo vrsto “bazenov” pa lahko uvrstimo med posege v prostor, ki so konstrukcijsko in prostorsko manj zahtevni in ki glede na svoj namen sodijo med pomožne objekte. To so objekti, ki ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav, ne potrebujejo novih komunalnih in drugih priključkov na javno infrastrukturo in zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebujejo posebnega statičnega ali drugega gradbeno-tehničnega preverjanja. Za graditev takšnih objektov pa zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.

V tej zvezi velja še dodati, da je z drugim odstavkom 62.člena ZUN, med drugim, tudi jasno določeno, da se odločba o dovolitvi priglašenih del lahko izda le v primeru, če za urejanje prostora pristojni upravni organ ugotovi, da za nameravana dela zadostuje priglasitev po tem zakonu oziroma po občinskem odloku, izdanem na podlagi drugega odstavka 51. člena ZUN, s katerim se določi tudi vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov, ter da priglašena dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom. Odločbe o dovolitvi priglašenih del pa seveda tudi ni možno izdati, če investitor priglasitvi ne bi predložil dokazila o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi takšen pomožen objekt stal.

13.09.2001 (Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostor)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog